Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ELLUM RIDEKLUB

§ 1.

NAVN OG HJEMSTED 

Rideklubbens navn er Ellum Rideklub

Forkortelse af klubbens navn er ERK

Rideklubben har hjemsted i Tønder kommune, nærmere betegnet Ellum ved Løgumkloster.

Klubben er stiftet d. 30. december 2010.

§2.

FORMÅL

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke interessen for ridesport, og med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben, at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens røgte, brug og pleje.

§ 3.

 DANSK RIDEFORBUND

Klubben er ikke medlem af Dansk Rideforbund, hvorfor ryttere som ønsker at deltage ved ridestævner, skal være medlem af en anden klub under Dansk Rideforbund.

§ 4.

MEDLEMMER

I klubben kan optages aktive medlemmer. Unge under 18 år har ikke stemmeret og er ikke valgbar til bestyrelsen.

Medlemskabet er gældende fra den dato kontingentet er betalt.

Medlemmerne får numre efter den rækkefølge, de er indmeldt. Bestyrelsen fører en fortegnelse over medlemmerne og deres medlemsnumre.

Bestyrelsen er berettiget til at afvise en medlemsansøgning, måtte forhold tale for dette. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Erlagte kontingenter tilbagebetales ikke.

Ethvert medlem får ved sin indmeldelse i klubben udleveret et eksemplar af vedtægterne.

§4A.

ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

§5.

HÆFTELSE

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter loven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom.

§6A.

KARANTÆNE

Bestyrelsen kan meddele om karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. to måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelse, inden afstemningen finder sted.

§6B.

UDELUKKELSE

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over to måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

§7.

KONTINGENT

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet forfalder til betaling senest en måned efter indmeldelse.

Medlemskontingentet gælder et halvt kalenderår. Betaling forfalder 01.04. samt 01.10.

Er kontingentet ikke betalt to måneder efter forfald, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages på ny mod betaling af restancen.

01.04+01.10: Ved indmeldelse i klubben i halvårets sidste måned betales ½ pris for medlemskontingentet.

BESTYRELSEN

§8.

Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer inklusive formanden, der alle er fyldt 18 år og er amatører. Generalforsamlingen vælger medlemmerne til bestyrelsen blandt rideklubbens aktive medlemmer. Samtidig med valg af medlemmer til bestyrelsen vælges suppleanter for disse.

Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§8A.

AFGANGSORDEN

Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted.

Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder den valgte/udpegede suppleant. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Suppleanter indkaldes når bestyrelsen kommer under tre medlemmer.

§8B.

FORRETNINGSORDEN

Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§8C.

LOKALETILSKUD

Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af mennesker ikke indvælges i bestyrelsen:

Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.Bestyrelsesmedlemmer for en ejer-institution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben. I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse.Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte.

§8D.

UDVALG

Bestyrelsen nedsætter udvalg, der findes nødvendige for klubbens drift.

Hvert udvalg består af 2-5 medlemmer efter behov, med et udvalgsmedlem som kontaktperson til bestyrelsen.

§9.

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

Alle beslutninger tages med almindeligt flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens.

Bestyrelsesbeslutning kan vedtages, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede og deltager i afstemningen.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

§10.

PROKURA

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/ næstformand

§11.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og udøver denne myndighed gennem generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Tid og sted for generalforsamlingen skal bekendtgøres i rytterstuen med mindst 14 dages varsel.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år.

For medlemmer under 18 år har en forældre eller værge én stemme uanset antal børn. Enhver råder i øvrigt kun over en stemme på generalforsamlingen.

Valg af personer ved almindelig flertal, øvrige beslutninger ved simpelt flertal.

Der afgives skriftlig forslag og skriftlig afstemning ved person valg.

Generalforsamlingen vælger selv en dirigent.

§11A.

Klubbens byggepolitik

Grundkøb

Iværksættelse af nyt byggeri

 

Ændring af vedtægterne

Generalforsamlingen træffer beslutning om:

§11B.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører.

3. Valg af to stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

6. Drøftelse af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af revisorer.

10. Valg af revisorsuppleanter.

11. Eventuelt.

§11C.

Bestyrelsen konstitueres på et efterfølgende bestyrelsesmøde senest 4 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer skal være medlem af klubben.

§12.

LOVÆNDRING

Vedtægtsændringer kan finde sted på en generalforsamling, forudsat at forslaget herom er udsendt rettidigt. Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§13.

REGNSKABSÅR

Klub- og regnskabsåret går fra 1. januar til den 31. december.

Regnskabet underskrives af bestyrelsen.

Regnskabsåret afsluttes den 31. december, og forelægges til godkendelse af de to på den ordinære generalforsamling valgte revisorer 

§14 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af de aktive medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved procentberegningen.

I sidste tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling indenfor 14 dage efter begæringens modtagelse.

§15.

OPLØSNING

Klubbens opløsning kan kun finde sted når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden

Eventuelle aktiver skal tilfalde lokale aktiviteter indenfor Tønder Kommune.